Privacy verklaring Tandprothetische Praktijk P.J.A. van Kleef:

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een patiëntdossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Onze website https://www.tppvkleef.nl

Gebruik van cookies en logbestanden:

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de site van Tppvkleef.nl internetsite bent. Wij gebruiken deze “cookies” om het het gebruik van de internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden door ons worden gebruikt, dan kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Het niet accepteren van en het blokkeren heeft mogelijk gevolgen voor een goede werking van onze website.

Tppvkleef.nl genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite. Tandprothetische Praktijk P.J.A. van Kleef slaat deze gebruikers gegevens op, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn “ingezien”, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het “bezoeken” van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. De bewaarde anonieme gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden als ook voor het verbeteren van de dienstverlening op de site: www.tppvkleef.nl.

Tppvkleef.nl heeft links opgenomen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Tppvkleef.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Tppvkleef.nl raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven.